Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd Stiwdio Aran

Mae Stiwdio Aran yn rhan o ‘Cerdd Emyr Rhys Music’ sy’n cynnwys ‘Cyhoeddiadau Aran Publishers’ a ‘Recordiau Aran Records’. Bydd y polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae ein sefydliad yn defnyddio’r data personol a gasglwn gennych pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan.

 • Pa ddata rydym yn ei gasglu?
 • Sut rydym yn casglu eich data?
 • Sut byddwn yn defnyddio eich data?
 • Sut rydym yn storio eich data?
 • Marchnata
 • Beth yw eich hawliau diogelu data?
 • Beth yw cwcis?
 • Sut ydyn ni’n defnyddio cwcis?
 • Pa fathau o gwcis ydyn ni’n eu defnyddio?
 • Sut i reoli eich cwcis
 • Polisïau preifatrwydd gwefannau eraill
 • Newidiadau i’n polisi preifatrwydd
 • Sut i gysylltu â ni
 • Sut i gysylltu â’r awdurdodau priodol

Pa ddata rydym yn ei gasglu?

Mae Stiwdio Aran yn casglu’r data canlynol:

 • Gwybodaeth adnabod personol (Enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, ac ati)
 • Manylion am yr eitemau yr hoffech eu harchebu.

Sut rydym yn casglu eich data?

Rydych chi’n darparu’r rhan fwyaf o’r data rydyn ni’n ei gasglu yn uniongyrchol i Stiwdio Aran. Rydym yn casglu data ac yn prosesu data pan fyddwch yn:

 • Cofrestrwch ar-lein neu archebwch unrhyw un o’n cynhyrchion neu wasanaethau.
 • Cwblhewch arolwg cwsmeriaid yn wirfoddol neu rhowch adborth ar unrhyw un o’n byrddau negeseuon neu drwy e-bost.
 • Defnyddiwch neu edrychwch ar ein gwefan trwy gwcis eich porwr.

Gall Stiwdio Aran hefyd dderbyn eich data yn anuniongyrchol o’r ffynonellau canlynol:

 • Negeseuon trwy wefannau cyfryngau cymdeithasol fel Instagram, Twitter a Facebook

Sut byddwn yn defnyddio eich data?

Mae Stiwdio Aran yn casglu eich data er mwyn i ni allu:

 • Prosesu eich archeb, rheoli eich cyfrif.
 • E-bost atoch gyda chynigion arbennig ar gynhyrchion a gwasanaethau eraill y credwn y gallech fod yn eu hoffi.

Os byddwch yn cytuno, bydd Stiwdio Aran yn rhannu eich data gyda’n cwmnïau partner fel y gallant gynnig eu cynnyrch a’u gwasanaethau i chi.

 • Recordiau ARAN
 • Cyhoeddiadau ARAN

Pan fydd Stiwdio Aran yn prosesu eich archeb, efallai y bydd yn anfon eich data at asiantaethau gwirio credyd, a hefyd yn defnyddio’r wybodaeth sy’n deillio ohonynt, i atal pryniannau twyllodrus.

Sut rydym yn storio eich data?

Mae Stiwdio Aran yn storio eich data yn ddiogel o fewn ategyn e-fasnach sydd wedi’i osod ar ein gwefan ac ym mlwch post stiwdioaran sy’n cael ei gynnal gan TSO Host. Mae’r rhain wedi’u diogelu gan gyfrinair.

Bydd Stiwdio Aran yn cadw eich manylion personol am 10 mlynedd. Unwaith y bydd y cyfnod hwn wedi dod i ben, byddwn yn dileu eich data drwy gynnal adolygiad blynyddol o’r manylion personol a gedwir yn y grŵp cyswllt a dileu manylion sy’n fwy na 9 oed.

Marchnata

Hoffai Stiwdio Aran anfon gwybodaeth atoch am gynhyrchion a gwasanaethau ein rhai ni y credwn y gallech eu hoffi, yn ogystal â rhai ein cwmnïau partner.

Recordiau ARAN

Os ydych wedi cytuno i dderbyn marchnata, efallai y byddwch bob amser yn optio allan yn ddiweddarach.

Mae gennych yr hawl ar unrhyw adeg i atal Stiwdio Aran rhag cysylltu â chi at ddibenion marchnata neu roi eich data i aelodau eraill y grŵp Cerdd Emyr Rhys.

Os nad ydych am i ni gysylltu â chi mwyach at ddibenion marchnata, anfonwch neges atom gyda’r pennawd ‘tynnu oddi ar y rhestr farchnata’.

Beth yw eich hawliau diogelu data?

Hoffai Stiwdio Aran wneud yn siŵr eich bod yn gwbl ymwybodol o’ch holl hawliau diogelu data. Mae gan bob defnyddiwr hawl i’r canlynol:

 • Hawl mynediad – Mae gennych yr hawl i ofyn i Stiwdio Aran am gopïau o’ch data personol. Efallai y byddwn yn codi ffi fechan arnoch am y gwasanaeth hwn.
 • Yr hawl i gywiro – Mae gennych yr hawl i ofyn i Stiwdio Aran gywiro unrhyw wybodaeth sy’n anghywir yn eich barn chi. Mae gennych hefyd yr hawl i ofyn i Ein Cwmni gwblhau gwybodaeth sy’n anghyflawn yn eich barn chi.
 • Yr hawl i ddileu – Mae gennych hawl i ofyn i Stiwdio Aran ddileu eich data personol, o dan amodau penodol.
 • Yr hawl i gyfyngu ar brosesu – Mae gennych yr hawl i ofyn i Stiwdio Aran gyfyngu ar brosesu eich data personol, o dan amodau penodol.
 • Yr hawl i wrthwynebu prosesu – Mae gennych yr hawl i wrthwynebu i Stiwdio Aran brosesu eich data personol, o dan amodau penodol.
 • Yr hawl i gludadwyedd data – Mae gennych hawl i ofyn i Stiwdio Aran drosglwyddo’r data rydym wedi’i gasglu i sefydliad arall, neu’n uniongyrchol atoch chi, o dan amodau penodol.

Os byddwch yn gwneud cais, mae gennym fis i ymateb i chi. Os hoffech arfer unrhyw un o’r hawliau hyn, cysylltwch â ni yn ein e-bost: swyddfa@stiwdioaran.com

Ffoniwch ni ar: 01286 831346

Neu ysgrifennwch atom: Stiwdio Aran, Cae Gosen, Groeslon, Gwynedd LL54 7TQ

Sut i gysylltu â’r awdurdod priodol

Os dymunwch adrodd cwyn neu os teimlwch nad yw Ein Cwmni wedi mynd i’r afael â’ch pryder mewn modd boddhaol, gallwch gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

E-bost: wales@ico.org.uk

Cyfeiriad: Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth – Cymru

2il Llawr, Ty Churchill

Ffordd Churchill

Caerdydd

CF10 2HH