Mae pob pris yn cynnwys trethi'r DU.

Anfonir archebion drwy'r post ail ddosbarth arferol a ddarperir gan y Post Brenhinol. O ran hyn dim ond telerau ac amodau arferol y Post Brenhinol y gallwn eu gwarantu. Bydd Stiwdio Aran yn ymdrechu i ddod o hyd i unrhyw archebion a allai fod wedi cael eu colli, ac os bydd angen, bydd yn gwneud cais i'r Post Brenhinol am iawndal am unrhyw archebion a gollwyd. O dan yr amgylchiadau hyn, gallwn gynnig ad-daliad neu nwyddau cyfnewid pan fyddwn yn derbyn iawndal gan y Post Brenhinol.

Mae Stiwdioaran.com yn cadw’r hawl i wrthod archeb os ydym yn amau ei fod yn amheus neu’n dwyllodrus.

Os byddwch yn derbyn yr eitem anghywir neu eitem ddiffygiol, byddwn yn ad-dalu'r gost o'i dychwelyd atom trwy bost ail ddosbarth. Yna byddwn yn rhoi'r eitem gywir yn ei lle, heb unrhyw ddiffygion.

Os byddwch chi'n cysylltu â ni o fewn 14 diwrnod o dderbyn yr archeb, fel arfer gallwn gyfnewid neu ad-dalu cost yr eitem. Yn yr achos hwn, rhaid i chi gysylltu â ni yn gyntaf.

Nid ydym yn derbyn unrhyw archebion a anfonir yn ôl atom heb gytuno i dderbyn yr archeb a ddychwelwyd yn gyntaf.

Rhif ffôn: 01286 831346

Ebost: swyddfa@stiwdioaran.com

Cyfeiriad ar gyfer dychwelyd archebion:

Stiwdio Aran
Cae Gosen
Y Groeslon
Caernarfon
Gwynedd
LL54 7TQ
Cymru, UK